Frysk Kabaret - HympHamp

  • 14 September 2019 20:00
  • MFC Het Spectrum
  • € 13,00
Frysk Kabaret - HympHamp

Tegearre mei Paul en Anko sille Jelmar en Fokke jo meinimme yn de wûndere wrâld fan gewoane minsken. Prachtige lieten en hilaryske scènes wikselje fan plak yn it stik Dûbelportret fan Hymphamp theater. Dûbelportret wurdt omskreun: “ús foarstelling is as in terraske wurdt wol sein. Noflik sitte te sjen nei minsken dy't wy net kinne, mar wol werkenne yn gedrag en úterlik”. HympHamp syket nei de útfergrutting en dan komme dizze personaazjes ta libben en kin elts dy't se sjocht foarol in oar der yn werkenne.