Terms And Conditions

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten waarbij MGTickets als verkoper van E-tickets optreedt. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en aan vertalingen kunnen geen rechten worden ontleend. Aanvullingen op, of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk door MGTickets zijn aanvaard. Aan toezeggingen van enig medewerker van MGTickets kunnen geen rechten worden ontleend dan wanneer die schriftelijk door MGTickets zijn bevestigd.

 2. Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door MGTickets schriftelijk en expliciet is aanvaard.

Artikel 2. Definities

MGTickets: MGHosting

(zie voor verdere gegevens art. 10).

E-Ticket: toegangsbewijs voor een evenement.

Koper: de persoon die met MGTickets een overeenkomst sluit tot levering van E-tickets (toegangsbewijzen) van evenementen zoals concerten, evenementen of sportwedstrijden.

Schriftelijk: een op papier gesteld schrijven, alsmede een bericht dat op elektronische wijze is vervaardigd en vastgelegd.

Orderbevestiging: een schriftelijke bevestiging door MGTickets van de door koper geplaatste order welke door MGTickets wordt verzonden naar het door koper opgegeven (e-mail) adres of aan hem wordt afgegeven.

Evenement: elke mogelijke activiteit waarvoor E-tickets beschikbaar zijn gesteld.

Nominale waarde: de vermelde waarde op het E-ticket, zoals bepaald door de organisator.

Artikel 3. Totstandkoming en annulering overeenkomst

 1. Een aanbod van MGTickets wordt geacht door de koper te zijn aanvaard indien deze op het door MGTickets gehanteerde bestelformulier heeft aangegeven welk(e) E-ticket(s) de koper wenst te ontvangen, alsmede de overige vereiste gegevens daarop volledig heeft ingevuld, en dit bestelformulier na verzending door MGTickets is ontvangen; en nadat MGTickets de koper van een orderbevestiging heeft voorzien.

 2. Een overeenkomst komt tot stand nadat de koper de bestelling heeft bevestigd door te klikken op de button [Afronden en betalen] in het bestelproces. MGTickets heeft geen verplichting een overeenkomst te sluiten en kan daarvan om haar moverende redenen afzien.

 3. Indien de koper geen orderbevestiging heeft ontvangen, ten gevolge van een fout of onvolledigheid door de koper, is koper gebonden aan de bestelling.

 4. Alle orders zijn bindend voor de koper en kunnen niet worden geannuleerd. 

Artikel 4. Prijzen

 1. Bij de verkoop van tickets door MGTickets is sprake van wederverkoop. De door MGTickets gehanteerde prijzen zijn maximaal gelijk aan de nominale waarde zoals deze op het E-ticket is vermeld.

 2. Op alle genoemde prijzen is de margeregeling van toepassing. Dit houdt in dat over deze prijzen geen BTW in rekening wordt gebracht. 

 3. In de gehanteerde prijs zijn alle kosten inbegrepen.

 4. De door MGTickets gehanteerde prijzen zijn onderhevig aan schommelingen, samenhangend met de vraag naar en beschikbaarheid van E-tickets (de marktwerking van vraag en aanbod). Aan verhogingen of verlagingen van prijzen nadat koper een aanbod van MGTickets heeft aanvaard kunnen door koper geen rechten worden ontleend.

 5. Het aanbod en de prijzen zijn beperkt geldig. Het aanbod heeft een bederfelijke waarde in verband met de gebondenheid aan de executiedatum.

 6. In gevolge artikel 28b van de Wet Omzetbelasting is het niet toegestaan BTW te vermelden op de factuur en/of de tickets.

Artikel 5. Betaling

 1. Betaling dient door de koper te zijn verricht binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan koper in verzuim is. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen vijf (5) dagen voor aanvang van het evenement, dient de betaling zo spoedig mogelijk plaats te vinden, doch minimaal voor vijf (5) uur voor aanvang van het evenement.

 2. Betaling dient te worden verricht op één van de op de website van MGTickets aangegeven wijze(n) of, in afwijking daarvan, op door MGTickets nader aan te geven wijze.

 3. MGTickets is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien koper de betaling niet binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst heeft verricht, ook bij betaling na die termijn en voordat een beroep op ontbinding is gedaan.

Artikel 6. Levering tickets

 1. MGTickets  verplicht zich de E-tickets voor of tot uiterlijk de aanvang van het evenement aan koper te verstrekken, vooropgesteld dat door koper aan diens betalingsverplichting is voldaan.

 2. Tickets worden per e-mail verzonden.

 3. MGTickets is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het door koper opgeven van een onjuist e-mailadres.

Artikel 7. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

 1. In voorkomende gevallen kunnen E-tickets voorzien zijn van een naam die niet overeenstemt met de naam van koper of gebruiker van het E-ticket.

 2. De koper en/of de gebruiker van een door MGTickets geleverd E-ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.

 3. De koper en/of gebruiker van een E-ticket bezoekt een evenement op eigen risico. MGTickets zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper/en of gebruiker ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.

 4. Als een bestelling is voltooid, de toegangsbewijzen zijn gegarandeerd en de overeenkomst niet wordt nagekomen of ingeval een toegangsbewijs geen toegang verschaft tot het evenement en zulks niet is te wijten aan de koper zal MGTickets aansprakelijk zijn, behoudens voor zover dit geen gevolg is van opzet of grove schuld van de koper en/of gebruiker. Koper is gerechtigd tot terugbetaling van 100% van de evenementenprijs, tenzij de tekortkoming niet toerekenbaar is aan MGTickets (bijvoorbeeld bij surseance of faillissement van de organisator) of MGTickets binnen 7 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst tot ontbinding is overgegaan. Dit exclusief administratiekosten.

 5. MGTickets is wederverkoper van E-tickets. De aangeboden E-tickets betreffen doorverkochte tickets. MGTickets wijst erop dat bij de verkoop van E-tickets door de organisator van het evenement algemene verkoopvoorwaarden van toepassing kunnen zijn verklaard op grond waarvan de organisator het doorverkopen van deze E-tickets verbiedt. Als gevolg daarvan kan de organisator E-tickets annuleren en de toegang tot het evenement weigeren. In dat geval wordt 100% van de overeengekomen prijs, Exclusief service- en verzendkosten, vergoedt.

 6. Om tot vergoeding over te gaan dient de koper binnen 7 dagen na aanvang het evenement de E-tickets en het bewijs van weigering aan MGTickets te verstrekken.

 7. Indien MGTickets vooraf een probleem constateert, kan MGTickets dit oplossen door opnieuw E-tickets te verstrekken. Koper is gehouden dit te aanvaarden.

 8. De door MGTickets aangegeven kwaliteitscategorieën voor E-tickets zijn conform de gehanteerde rangindeling van de organisator van het evenement.

 9. Koper en/of gebruiker van een door MGTickets geleverd E-ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op MGTickets rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper en/of gebruiker van een E-ticket. Koper ontleent geen rechten aan de op de website aangegeven tijd van aanvang.

 10. Afgelasting van evenementen komen voor rekening van MGTickets. MGTickets vergoedt de door de koper betaalde prijs van de tickets, op voorwaarde dat de koper de toegangsbewijzen aangetekend naar MGTickets terugstuurt binnen twee weken na de bekendmaking van annulering van het evenement.

 11. Bij verplaatsing van het evenement is de koper gehouden de nieuwe datum te accepteren. Koper is zelf verantwoordelijk zich op de hoogte te stellen van eventuele verplaatsing van het evenement.

 12. De inhoud van de website van MGTickets is vrijblijvend en aan de inhoud daarvan kan koper jegens MGTickets geen rechten ontlenen.

 13. Eventuele aansprakelijkheid van MGTickets is beperkt tot maximaal het bedrag dat op het E-ticket staat vermeld.

 14. Wijzigingen en/of toevoegingen die na verzending door MGTickets op het ticket worden aangebracht, doen het ticket elke geldigheid verliezen. MGTickets aanvaard geen enkele aansprakelijkheid als de koper hierdoor schade ondervindt. 

Artikel 8. Overmacht

 1. Tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan een partij worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan de schuld van die partij, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.

 2. Een beroep op overmacht staat MGTickets open indien de tekortkoming van MGTickets een geheel of gedeeltelijk een gevolg is van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, brand, ongevallen, stakingen, bezettingen, maatregelen van overheidswege, niet levering van benodigde E-tickets aan MGTickets door derden, en andere onvoorziene omstandigheden.

 3. Ingeval MGTickets door overmacht niet in staat is tot levering van één of meer tickets aan koper, is MGTickets gehouden de door koper voor die E-tickets betaalde prijs aan deze te vergoeden.

Artikel 9. Website van MGTickets

Op de website van MGTickets gepubliceerde gegevens zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en/of  fouten. De vermelde bedragen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze bij MGTickets bekend waren ten tijde van het plaatsen van de informatie op de website.

Artikel 10. Gegevens van en over MGTickets

 1. MGTickets is gevestigd te (9101 BE) Dokkum, Rondweg West 35E en in het handelsregister geregistreerd onder nummer 67398979 en BTW nummer NL001427255B03

 2. MGTickets is een commerciële onderneming die gespecialiseerd is in het doorverkopen van tickets voor populaire evenementen.

 3. MGTickets is niet geassocieerd met enig officieel verkooppunt of organisator.

 4. MGTickets garandeert de echtheid van de E-tickets.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ….

 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

MGTickets

Dokkum, 1 januari 2020